Danh mục sản phẩm

Tin tức

Tháng ba sách Trẻ

Tháng ba sách Trẻ

13-03-2018 472

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT-KBE

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách - TBTH Kiên Giang đã ký Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT-KBE về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng). Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 14/12/2018; ngày thanh toán cở tức là ngày 18/01/2019.

Quí cổ đông xem toàn văn Nghị quyết tại đây: NQ 03.2018.HĐQT

Các đơn vị liên kết