Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức

Tháng ba sách Trẻ

Tháng ba sách Trẻ

13-03-2018 494

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông 2019.

Ngày 14/03/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra thông báo số 498/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2018 và tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Nội dung sau đây:

Các đơn vị liên kết